 Chức năng
CNAS là một đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu tư vấn chính sách, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Hoa Kỳ và các nước thuộc khu vực Bắc Mỹ nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước Bắc Mỹ khác; thực hiện tư vấn khoa học; đào tạo và tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội ở khu vực phía Nam và trong phạm vi cả nước.

 Nhiệm vụ
1. Trình Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
2. Nghiên cứu cơ bản, toàn diện về Hoa Kỳ và các quốc gia Bắc Mỹ khác;
3. Nghiên cứu quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ và các quốc gia Bắc Mỹ khác;
4. Kết hợp nghiên cứu cơ bản với đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu Bắc Mỹ; tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM và của các bộ, ngành, các địa phương khu vực phía Nam;
5. Tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định các chương trình, dự án về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM;
6. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
7. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành;
8. Phổ biến các kết quả nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm khoa học; trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; xây dựng và quản lý hệ thống thông tin tư liệu, thư viện của Trung tâm;
9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Trung tâm theo chế độ quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM;
10. Tìm kiếm sự tài trợ, kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan ban, ngành cũng như từ các tổ chức xã hội khác thông qua việc hợp tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển dự án trong lãnh vực này.

 Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 Thư ký và 3-5 Nghiên cứu viên (tuỳ thuộc vào hiệu quả hoạt động, nhu cầu mở rộng hoạt động và tài chính mà số lượng Nghiên cứu viên sẽ được cân nhắc bổ sung) và các cộng tác viên.

 Cơ chế và nguyên tắc hoạt động
1. Trung tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ là một tổ chức thuộc loại đơn vị nghiên cứu khoa học do Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) ra quyết định thành lập, với Quy chế tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phê duyệt; trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2. Chức năng và quyền hạn của Giám đốc và Phó giám đốc trung tâm do Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH-NV quy định;
3. Mối quan hệ giữa Trung tâm và các đơn vị khác trong trường theo cơ chế phối hợp theo quy chế hoạt động của Trường;
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của trung tâm theo quy định của Trường.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.